• گروه اقتصاد مالی و بیمه

محمدرضا اصغری اسکویی (مدیر گروه)

مرتبه علمی: استادیار             رزومه علمی و پژوهشی


محمدرضا سعدی

مرتبه علمی: استادیار              رزومه علمی و پژوهشی