• مدیران گروهها

       دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی   

                                   مدیر گروه پژوهشی اقتصاد مالی و بیمه

 


        دکتر جاوید بهرامی 

                                   مدیر گروه پژوهشی اقتصاد پول و بانک

 


         دکتر مهنوش عبداله میلانی

                                     مدیر گروه پژوهشی اقتصاد انرژی، فناوری و توسعه پایدار

 


         دکتر ناصر خیابانی

                                    مدیر گروه پژوهشی مدلسازی اقتصادی، اجتماعی