• معاون پژوهشی


 

نام و نام خانوادگی: آرین دانشمند

مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد سیاسی

ایمیل: daneshmand@atu.ac.ir