اخبار

اخبار و رویدادها

سلسله سمینارها

کنترل آلودگی در کشورهای با بازار مالی ناکارا، دکتر مهسا جهاندیده

کارگاه آموزشی

مدل سازی عامل محور در محیط برنامه سازی پایتون برای مدل داد و ستد و محاسبه ضریب جینی، دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی و دکتر حبیب مروت

سلسله سمینارها

اقتصاد، فرهنگ و خیزش عوام گرایی راست، نوید رئیسی، دکتر مسعود نیلی و دکتر محمد وصال

سلسله سمینارها

آیا مکانیزم انتقال تکانه های ساختاری بازار جهانی نفت تغییر کرده است؟ دکتر ناصر خیابانی، دکتر محمدامین نادریان

سخنرانی

چالش های دیپلماسی اقتصادی ایران در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)، دکتر میترا راه نجات

سلسله سمینارهای پژوهشکده اقتصاد

یادگیری ماشین، اقتصاد و اقتصاددان، دکتر حامد قدوسی

اطلاعیه ها

سلسله سمینارها

کنترل آلودگی در کشورهای با بازار مالی ناکارا، دکتر مهسا جهاندیده

کارگاه آموزشی

مدل سازی عامل محور در محیط برنامه سازی پایتون برای مدل داد و ستد و محاسبه ضریب جینی، دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی و دکتر حبیب مروت

سلسله سمینارها

اقتصاد، فرهنگ و خیزش عوام گرایی راست، نوید رئیسی، دکتر مسعود نیلی و دکتر محمد وصال

سلسله سمینارها

آیا مکانیزم انتقال تکانه های ساختاری بازار جهانی نفت تغییر کرده است؟ دکتر ناصر خیابانی، دکتر محمدامین نادریان

سخنرانی

چالش های دیپلماسی اقتصادی ایران در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)، دکتر میترا راه نجات

سلسله سمینارهای پژوهشکده اقتصاد

یادگیری ماشین، اقتصاد و اقتصاددان، دکتر حامد قدوسی

دسترسی