• ارتباط با پژوهشکده

ریاست

 دکتر ناصر خیابانی (رئیس)           88718117       88703263

                                                              88709418 

 سمیرا مؤدب (مسئول دفتر)          88718117          88703263

                                                             88709418

                                                              88725400  داخلی 250

                                                               eri@atu.ac.ir


اعضای هیأت علمی

  دکتر شهزاد برومند                     88725400 داخلی 162

  دکتر محمدرضا سعدی                88725400 داخلی 165

  دکتر اکبر احمدی                        88725400 داخلی 163

  دکتر آرین دانشمند                     88725400 داخلی 164

  دکتر میترا راه نجات                    88725400 داخلی 375


فصلنامه ها

  سمیه اقلامی                               88703261         88703263

                                                               88725400 داخلی 290

  مرغوب قلی زاده                         88703252         88703252

                                                               88725400 داخلی 330

  غلامرضا احمدی                         88554904 

                                                               88725400 داخلی 166


کارشناسان

  مریم مه آبادی                             88554909

                                                                88725400 داخلی 255


امور مالی

  احمد نصرتی زاده                        88713133

                                                               88725400 داخلی 168