• ارتباط با پژوهشکده

 

رديف نام و نام خانوادگي بخش تلفن داخلي فاكس
1  دكتر اسفنديار جهانگرد بخش 88718117 88725400-2 داخلي 250 88703263
2  دكتر شهزاد برومند هيأت علمي - 88725400-2 داخلي 250
3  دكتر محمدرضا سعدي هيأت علمي - 88725400-2 داخلي 250
4  دکتر آرین دانشمند هيأت علمي - 88725400-2 داخلي 375
5 خانم سميه اقلامي فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران 88703261 88725400-2 داخلي 290  
6 آقاي مرغوب قلي‌زاده فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی 88703252 88725400-2 داخلي 330  
7 آقای دکتراکبر احمدی کارشناس پژوهشی - 88725400-2 داخلي0 25  
8 آقاي غلامرضا احمدی کارشناس پژوهشی 88703252 88725400-2 داخلي 330  
9 خانم مریم مه آبادی کارشناس پژوهشی 88554909 88725400-2 داخلي 255  
10 ایمیل پژوهشکده ies.atu.ac.ir@gmail.com
11 ایمیل پژوهشکده ies@atu.ac.ir
12 فاکس پژوهشکده 88703263

 

ایمیل پژوهشکده