• همایش
ليست همايش‌هاي برگزار شده در پژوهشكده علوم اقتصادي

رديف

عنوان

سخنران/ سخنرانان

برگزاركننده/ برگزاركنندگان

سال

1

اولين همايش روشهاي علمي تهيه و تدوين جداول داده- ستانده و كاربردهاي آن در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي

دكتر فيروز توفيق- فاطمه صابري صفايي- دكتر علي‌اصغر بانويي- دكتر مرتضي ايماني راد و ...

مركز آمار ايران،مركز تحقيقات اقتصاد ايران

11 و 12 آذر 1376

2

همايش پنجاه سال برنامه‌ريزي توسعه در ايران

دكتر حسن حبيبي- دكتر محمدعلي نجفي- دكتر علي صادقي تهراني- دكتر حسين عظيمي و ...

مركز تحقيقات اقتصاد ايران،سازمان‌برنامه و بودجه

18 الي 20 اسفند 1377

3

اولين همايش نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه ملي و منطقه‌اي

 

سازمان‌منطقه‌آزادتجاري‌صنعتي چابهار،مركز تحقيقات اقتصاد‌ايران

1378

4

اولين همايش دستاوردهاي آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد در ايران

دكتر حميدرضا برادران شركاء- دكتر منوچهر فرهنگ- دكتر باقر قديري اصل و ...

مركز تحقيقات اقتصاد ايران

18 و 19 ارديبهشت 1381

5

اولين همايش معرفي و كاربرد مدلهاي ناخطي پويا و محاسباتي در اقتصاد

دكتر سعيد مشيري- دكتر حميد ابريشمي- دكتر علي معيني- ابوالحسن احراري- دكتر حسين عباسي‌نژاد و ...

مركز تحقيقات اقتصاد ايران

28 ارديبهشت 1381

6

دومين همايش كاربرد تكنيكهاي داده- ستانده در برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي

دكتر تقي ترابي- فريده ديبايي- دكتر منوچهر عسگري- دكتر علي‌اصغر بانويي و ...

مركز آمار ايران،
  مركز تحقيقات اقتصاد ايران

7 و 8 اسفند 1381

7

همايش چالشها و چشم‌اندازهاي توسعه ايران

 

مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي،مركز تحقيقات اقتصاد ايران

1381

8

دومين همايش  آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران

دكتر احمد مجتهد- سيدمحمد هاشم‌پور يزدان‌پرست- دكتر علي حسن‌زاده- دكتر عباس شاكري و ...

مركز‌تحقيقات‌اقتصادايران
دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

23 ارديبهشت 1383

9

همايش سياست و اقتصاد در شرق آسيا با تأكيد بر چين و ژاپن

پروفسور محمد نقي‌زاده- محسن امين‌زاده- دكتر بهروز هادي‌زنوز- دكتر زهرا كريمي و ...

مركز تحقيقات اقتصاد ايران

6 دي 1384

10

سومين همايش  آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران

دکتر احمد اکبری- دکتر مسعود درخشان- دکتر عباس شاکری- دکتر مصیب پهلوانی و ...

مركزتحقيقات‌اقتصادايران،
  دانشگاه علامه طباطبائي،
  دانشگاه سيستان و بلوچستان

1386

11

سومين همايش كاربرد تكنيك‌هاي داده- ستانده در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و اجتماعي

دکتر علي‌اصغر بانوئي- دکتر فرشاد مؤمني- دکتر مهدی عطوان و ...

مرکز تحقیقات اقتصاد ایران

12 اسفند 1389

12

راهكارهاي خروج اقتصاد ايران  از شرايط ركود تورمي

دكتر اسفنديار جهانگرد- دكتر حسين سليمي

دكتر علي ربيعي- دكتر عباس شاكري- دكتر نصيري اقدم و ...

وزارت اموراقتصادی‌ودارایی،
  
وزارت تعاون،کارورفاه‌اجتماعی،
  
پژوهشکده علوم اقتصادی،
  
مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

25 و 26 فروردین 1393

13

چهارمين همايش  آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران

دکتر عباس شاکري- دکتر محمدسعید نوري نائيني- دکتر محسن رناني- علي ديني ترکماني- دکتر ابوالقاسم نادري- دکتر حسين راغفر- دکتر زهرا کريمي و ...

پژوهشکده علوم اقتصادی
  
دانشکده اقتصاد

22 و 23 مهر 1393

14

چهارمین همایش کاربرد الگوی داده-ستانده در برنامه­ریزی اقتصادی و اجتماعی

دکتر فیروز توفیق- دکتر یعقوب اندایش- دکتر فاطمه بزازان- دکتر ناصر خیابانی- دکتر علی فریدزاد- دکتر پریسا مهاجری و ...

پژوهشکده علوم‌اقتصادی،دانشکده اقتصاد،مرکز آمار ایران،پژوهشکده آمار،مرکزپژوهشهای‌مجلس‌شورای اسلامی،دانشگاه‌الزهرا،دانشگاه‌مازندران

26 و 27 بهمن 1394

15

اقتصاد مقاومتی: الزامات و چالش­ها

دکتر محمد قاسمی- دکتر عباس شاکری- دکتر فرشاد مؤمنی- دکتر احسان خاندوزی و ...

مرکزپژوهشهای‌مجلس‌شورای‌اسلامی،
 
پژوهشکده علوم‌اقتصادی،
  
قطب علمی اقتصاد توسعه

28 اردیبهشت 1395

16

پنجمين همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران

دکتر فرشاد مؤمنی- دکتر محمود متوسلی- دکتر حمید ناظمان- دکتر سعید مشیری- دکتر حسین راغفر و ...

پژوهشکده علوم اقتصادی،
  
دانشکده اقتصاد

4 آبان 1395