• طرح پژوهشی

ليست طرحهای پژوهشی در حال انجام پژوهشکده علوم اقتصادی

رديف

عنوان طرح

مجري

سال پایان طرح

کارفرما

1

اعتبارسنجي و آسيب‌شناسي طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي

پژوهشکده علوم اقتصادی

1395

مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

2

برآورد فرار مالياتي ناشي از اقتصاد غيررسمي: کاربردي از الگوي DSGE

دكتر مهنوش عبدا... ميلاني

در حال انجام

سازمان امور مالياتي كشور

3

اقتصاد مقاومتي

دكتر اسفنديار جهانگرد

1395

مركز پژوهشها

مجلس شوراي اسلامي

4

پيش‌بيني نرخ ارز در اقتصاد ايران

دكتر اسفنديار جهانگرد

1395

بانك توسعه صادرات ايران

5

ماليات‌هاي محيط زيستي در ايران

دكتر حميد آماده

در حال انجام

سازمان امور مالياتي كشور

6

بررسي درخصوص حوزه‌هاي مختلف مقررات‌زدايي و ساماندهي مجوزهاي دستگاههاي وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، معاونت امور زنان رياست جمهوري و ارايه پيشنهادهاي سياستي و اجرايي لازم درخصوص بهبود محيط كسب و كار در ايران

دكتر سيدمحمدرضا سيدنوراني

در حال انجام

معاونت امور اقتصادي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

7

بررسي درخصوص حوزه‌هاي مختلف مقررات‌زدايي و ساماندهي مجوزهاي دستگاههاي سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت ارتباطات فناوري و اطلاعات و ارايه پيشنهادهاي سياستي و اجرايي لازم درخصوص بهبود محيط كسب و كار در ايران

دكتر سيدمحمدرضا سيدنوراني

در حال انجام

معاونت امور اقتصادي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

8

بررسي درخصوص حوزه‌هاي مختلف مقررات‌زدايي و ساماندهي مجوزهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ورزش و جوانان، بانك مركزي و ارايه پيشنهادهاي سياستي و اجرايي لازم درخصوص بهبود محيط كسب و كار در ايران

دكتر سيدمحمدرضا سيدنوراني

در حال انجام

معاونت امور اقتصادي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

9

تدوين چشم‌انداز سازمان بنادر و دريانوردي كشور

دكتر عبدالرسول قاسمي

در حال انجام

سازمان بنادر و دريانوردي

10

طراحي و تدوين الگوي بانكهاي اطلاعات آماري و شاخصهاي موردنياز نظام برنامه‌ريزي و اتصال آنها به يكديگر

عباس شاكري

در حال انجام

شهرداري تهران

11

برآورد هزينه ناشي از حضور سازمانها، نهادها، ارگانها در شهر تهران و تأثير آن بر هزينه‌هاي سرمايه‌اي و چگونگي جبران آن در بودجه ملي

علي نصيري اقدم

در حال انجام

شهرداري تهران

12

آثار تغيير تعرفه آب بر بخشهاي اقتصاد ايران

( رويكرد الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE

ناصر خياباني

در حال انجام

شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور

13

تدوين سياست­ها، راهبردها و راهکارهاي اقتصاد ديجيتالي

پژوهشكده علوم اقتصادي

در حال انجام

سازمان فناوري اطلاعات

14

برنامه ريزي براي تعيين اولويت هاي سياستي و شناخت موانع نهادي ، ساختاري و قانوني بهبود محيط کسب و کار کشور

دكتر شهزاد برومند جزي

در حال انجام

معاونت امور اقتصادي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

15

طراحي و مدلسازي حمايتهاي بيمه‌اي، تدوين چارچوب شناسايي انواع مؤسسات پژوهشي، طراحي سيستم‌هاي نظام رسيدگي به اعتراضات و استقرار سيستم جامع گزارش‌گيري از دستگاههاي مشمول قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات

دكتر محمدرضا سعدي

در حال انجام

مركز تحقيقات سياست علمي كشور

16

بررسي تطبيقي جايگاه و مدل فعاليت بانكهاي توسعه‌اي در نظام بانكي كشورهاي منتخب با تأكيد بر وجه تمايز و نوع نگاه (حمايتي و نظارتي) بانك مركزي و دولت به بانكهاي توسعه‌اي

رضا طالبلو

در حال انجام

بانك صنعت و معدن

17

بررسي اثرات قيمت آب مصرفي در بخشهاي اقتصادي استان هرمزگان

علي‌اصغر بانويي

در حال انجام

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

18

تهيه جدول داده ستانده عملکرد اقتصاد استان سمنان، سال 1393

علی فریدزاد

در حال انجام

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سمنان

19

بررسی و امکان­سنجی یکپارچگی بازرگانی و فروش محصولات پتروشیمی کشور

دكتر محمدرضا سعدي

در حال انجام

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

20

اندازه­‌گیری و برآورد فقر چند بعدی در ایران

دکتر علی­‌اصغر سالم

در حال انجام

مركز پژوهشها

مجلس شوراي اسلامي

21

محاسبه جدول داده-ستانده استان گيلان و كاربرد آن در شناسايي مزیت­هاي رقابتی

دکتر علی­اصغر بانویی

در حال انجام

سازمان مدیریت و برنامه­‌ریزی استان گیلان

22

طراحی ساختار نوین بازار برق ایران

دكتر سعید مشیری

در حال انجام

پژوهشگاه نيرو

23

ابزارهای بازار سرمایه برای شتاب بخشی و افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت برق

دکتر علی فریدزاد

در حال انجام

پژوهشگاه نيرو