• گروه بانکداری

فتح‌اله تاری 
مرتبه علمي : دانشيار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


داود دانش‌جعفری
مرتبه علمي :
استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


جاوید بهرامی 
مرتبه علمي : دانشیار 
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


محمدمهدی مهاجدی
مرتبه علمي :
استادیار 
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


سیدمحمدرضا سیدنورانی
مرتبه علمي : استاد تمام
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


حسین توکلیان 
مرتبه علمي : استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


میترا راه‌نجات 
مرتبه علمي : استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي