• گروه اقتصاد

ناصر خیابانی
مرتبه علمي : دانشيار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


علی‌اصغر بانویی 
مرتبه علمي :
استاد 
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


اسفندیار جهانگرد 
مرتبه علمي : دانشیار 
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


عبدالرسول قاسمی
مرتبه علمي : دانشیار
 
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


رضا پورطاهری 
مرتبه علمي : دانشیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


جواد طاهرپور 
مرتبه علمي : استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 


آرین دانشمند 
مرتبه علمي :
استادیار 
دريافت رزومه علمي و پژوهشي