• چشم انداز و ماموریت

هدف نهایی پژوهشکده این است که بعنوان یک قطب علمی- پژوهشی  در راستای سیاست هایوزارت علوم ، تحقیقات  و فناوری،و دانشگاه  علامه طباطبایی و با استانداردهای علمی بین المللی فعالیت نموده وا با انجام تحقیقات پایه نظری و کاربردی پیشرو درارتقاء سطح دانش اقتصاد و سیاست گذاری های اقتصادی کشوردر راستای قانون اساسی  و سند چشم انداز 20 ساله نقش موثری ایفا نماید.

 ماموریت

1. مشارکت در ارتقاء سطح دانش  علم اقتصاددر ابعاد بین المللی و به ویژه در سطوح ملی و اسلامی

2. مشارکت در طرح های پژوهشی مربوط به مشکلات و سیاست گذاریهای اقتصادی جامعه به منظور نهادینه کردن رویکردهای علمی در طراحی سیاست های اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم

3. بالا بردن موقعیت علمی دانشکده اقتصاد و  دانشگاه  علامه طباطبایی در منطقه از طریق ایجاد بستر مناسب پژوهشی برای هماهنگی تحقیقات  بنیادی ،توسعه ای و کاربردی  اقتصاد

4.تشویق کارهای گروهی  و برقراری ارتباط فعال با سایر واحدهای پژوهشی کشور وجهان

5. ایجاد محیطی علمی صمیمی برای استفاده از کلیه نیروهای علمی پژوهشی کارآمد دانشگاه