• مدیریت
نام و نام خانوادگي: اسفندیار جهانگرد

مدرک تحصيلي: دکتراي علوم اقتصادی 

ايميل: jahangarde@gmail.com

شماره تماس: 88718117 

                                                                                              ریاست پژوهشکده

دريافت رزومه علمي و پژوهشي