اخبار

اخبار و رویدادها

سلسله سمینارهای پژهشکده علوم اقتصادی

عنوان سخنرانی:تاثیر مدارس تک جنسیتی بر سالهای تحصیل: تجربه ایران سخنران دکتر محمد وصال عضو هیات عملی دانشگاه صنعتی شریف

گروه اقتصاد پژوهشکده علوم اقتصادی برگزار می‌کند

سخنرانی دکتر حسین توکلیان عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی تحت عنوان«هدفگذاری تورم CPI و PPI نظام دونرخی ارز برای اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی DSGE CPI and PPI Inflation Targeting in a Dual-Exchange Rate Environment: The Case of Iran

گروه اقتصاد پژوهشکده علوم اقتصادی برگزار می‌کند

اثرات سرریز و ناهمگن شوک‌های قیمت نفت Heterogeneous and Spillover Effects of Oil Price Shocks

گروه بانکداری پژوهشکده علوم اقتصادی برگزار می‌کند

الزامات روابط کارگزاری بانکی بین‎‌‌المللی در اقتصاد ایران ، سخنرانان دکتر حسین توکلیان و حسین باستان‌زاد

گروه پژوهشی مالیات برگزار می کند

سخنرانان: • جناب آقاي سردار محمدمسعود زاهديان، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر • جناب آقای دکتر صرامی، مشاور دبیرکل و مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر • جناب آقای دکتر پروین، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند

سخنرانی دکتر محمد ستاریفر تحت عنوان: طرح موازین و ساختار مالیه عمومی با نیم¬نگاهی به لایحه بودجه سال 1397

اطلاعیه ها

سلسله سمینارهای پژهشکده علوم اقتصادی

عنوان سخنرانی:تاثیر مدارس تک جنسیتی بر سالهای تحصیل: تجربه ایران سخنران دکتر محمد وصال عضو هیات عملی دانشگاه صنعتی شریف

گروه اقتصاد پژوهشکده علوم اقتصادی برگزار می‌کند

سخنرانی دکتر حسین توکلیان عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی تحت عنوان«هدفگذاری تورم CPI و PPI نظام دونرخی ارز برای اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی DSGE CPI and PPI Inflation Targeting in a Dual-Exchange Rate Environment: The Case of Iran

گروه اقتصاد پژوهشکده علوم اقتصادی برگزار می‌کند

اثرات سرریز و ناهمگن شوک‌های قیمت نفت Heterogeneous and Spillover Effects of Oil Price Shocks

گروه بانکداری پژوهشکده علوم اقتصادی برگزار می‌کند

الزامات روابط کارگزاری بانکی بین‎‌‌المللی در اقتصاد ایران ، سخنرانان دکتر حسین توکلیان و حسین باستان‌زاد

گروه پژوهشی مالیات برگزار می کند

سخنرانان: • جناب آقاي سردار محمدمسعود زاهديان، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر • جناب آقای دکتر صرامی، مشاور دبیرکل و مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر • جناب آقای دکتر پروین، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند

سخنرانی دکتر محمد ستاریفر تحت عنوان: طرح موازین و ساختار مالیه عمومی با نیم¬نگاهی به لایحه بودجه سال 1397

تب دانشگاه علامه

دسترسی