اخبار

اخبار و رویدادها

طرح پسادكتري صنعتي صنايع ارتباطي آوا

اعلام شده از سوي وزارت صنعت ، معدن و تجارت

قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره های یک سالۀ MBA, DBA

قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره های یک سالۀ MBA, DBA

قابل توجه متقاضیان شرکت در «دورۀ آمادگی آزمون تافل»

قابل توجه متقاضیان شرکت در «دورۀ آمادگی آزمون تافل»

اولويت هاي پژوهشي دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر

اولويت هاي پژوهشي دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائي (در سطح تافل)

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائي (در سطح تافل)

برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

اطلاعیه ها

طرح پسادكتري صنعتي صنايع ارتباطي آوا

اعلام شده از سوي وزارت صنعت ، معدن و تجارت

قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره های یک سالۀ MBA, DBA

قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره های یک سالۀ MBA, DBA

قابل توجه متقاضیان شرکت در «دورۀ آمادگی آزمون تافل»

قابل توجه متقاضیان شرکت در «دورۀ آمادگی آزمون تافل»

اولويت هاي پژوهشي دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر

اولويت هاي پژوهشي دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائي (در سطح تافل)

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائي (در سطح تافل)

برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تب دانشگاه علامه

دسترسی