اخبار

اخبار و رویدادها

پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند

خلق پول اعتباری در نظام بانکی و بررسی مشروعیت فقهی آن

نشست علمی بررسی تحولات اجتماعی و اقتصادی بازار کار

کمیته اقتصاد سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌کند.

سخنرانی دکتر سعید مشیری عضو گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد

سخنرانی با عنوان :تحولات اخیر بازار نفت و آثار اقتصادی سیاسی آن بر کشورهای صادرکننده نفت

گروه پژوهشی اقتصاد برگزار می کند

سخنرانی با عنوان :"قیمت‌گذاری تائیده‌های قابل خرید و فروش مصرف سوخت‌های زیستی (RINs) تحت عدم‌اطمینان"

گروه اقتصاد پژوهشکده علوم اقتصادی برگزار می‌کند

عنوان سخنرانی "رقابتی کردن ساختار بازار برق ایران، شبیه سازی با یک مدل عامل محور" دکتر سعید مشیری عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامهطباطبائی

گروه پژوهشی اقتصاد برگزار می کند

سخنرانی دکتر سعید مشیری و دکتر آرین دانشمند تحت عنوان « آیا سیاست‌های مالی دولت در کاهش مشکلات زیست محیطی موثر بوده است؟»

اطلاعیه ها

پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند

خلق پول اعتباری در نظام بانکی و بررسی مشروعیت فقهی آن

نشست علمی بررسی تحولات اجتماعی و اقتصادی بازار کار

کمیته اقتصاد سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌کند.

سخنرانی دکتر سعید مشیری عضو گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد

سخنرانی با عنوان :تحولات اخیر بازار نفت و آثار اقتصادی سیاسی آن بر کشورهای صادرکننده نفت

گروه پژوهشی اقتصاد برگزار می کند

سخنرانی با عنوان :"قیمت‌گذاری تائیده‌های قابل خرید و فروش مصرف سوخت‌های زیستی (RINs) تحت عدم‌اطمینان"

گروه اقتصاد پژوهشکده علوم اقتصادی برگزار می‌کند

عنوان سخنرانی "رقابتی کردن ساختار بازار برق ایران، شبیه سازی با یک مدل عامل محور" دکتر سعید مشیری عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامهطباطبائی

گروه پژوهشی اقتصاد برگزار می کند

سخنرانی دکتر سعید مشیری و دکتر آرین دانشمند تحت عنوان « آیا سیاست‌های مالی دولت در کاهش مشکلات زیست محیطی موثر بوده است؟»

تب دانشگاه علامه

دسترسی